سوهان کشیدن Tag

سوهان کشیدن بینی

از پرسشهایی که از دکتر آذرنوش جراح بینی در مشهد پرسیده می شود این است کهسوهان کشیدن یا همان rasping چیست و چگونه انجام می شود ایا این موضوع خطراتی در جراحی بینی دارد یا خیر.   در این مطلب جراح متخصص بینی دکتر آذرنوش به این سوال دوستان پاسخ می دهد...

Read More