جراحی ثانویه Tag

عمل بینی در مشهد دکتر الهام آذرنوش > Posts tagged "جراحی ثانویه"

جراحی ثانویه ممکن است به منظور اصلاح یک پیچیدگی، اصلاح نتایج ناخواسته و بهبود نتایج انجام بشود. جراحی ثانویه سخت تر از جراحی اولیه است، هرگونه اقدام و اندازه گیری که به جراح کمک کند باید انجام پذیرد: اقداماتی مانند عکسبرداری پیش از عمل و استفاده از مدل ها در...

Read More