بیهوشی Tag

بیهوشی یکی از نگرانی های عمده بسیاری از افراد است که در خصوص جراحی بینی از دکتر خود درخواست مشاوره می کنند. این هراس بی مورد غالباً به تصورات و باورهای شایع درباره بیهوشی مربوط می شود.   ریشه این نگرانی ها احتمالا به گذشته بر می گردد. زیرا در گذشته ای...

Read More