جراح بینی مشهد چهره‌ای زیباست که بین اجزای آن تعادل برقرار باشد و هر کدام از اجزای صورت متناسب با سایر قسمتها باشد. در افرادی که قصد انجام جراحیهای زیبایی صورت و خصوصاً جراحی بینی را دارند آنالیز چهره قبل از عمل بسیار مهم است. وضعیت موجود بینی از نظر اجزای...

Read More