تاريخچه و جايگاه عمل بيني

تاريخچه و جايگاه عمل بيني در ایران

تاريخچه عمل بيني در ایران بـه بـيش از ۴۰ سـال پيش برميگردد. در آن زمان زنده ياد آقاي دكتر اصانلو پـس از ديدن دورههـايي در كشـورهاي فرانسـه و آمريكـا بـه ايـران بازگشته و به عنوان اولين جراح پلاستيك با انجام تعداد بسـيار زياد عمل جراحي پلاستيك بخصوص رینوپلاستي در جامعـه آن روز ايران، اين عمل را بـه ديگـر همكـاران آمـوزش داده و شاگردان زيادي نيز تربيت نمودند كه در نهايت اين نوع جراحي در ايران مقبوليت عـام پيـدا كـرد و پـس از آن كـم كـم بـه متخصصين گوش و حلق و بيني نيز منتقل گرديد.

 

تاريخچه و جايگاه عمل بيني

تاريخچه و جايگاه عمل بيني در ایران

مفاهيم جديد در رينوپلاستي

رينوپلاستي عمل جراحي است كه در آن با ايجاد تغييراتي در پوست، غضروف و استخوان بيني باعث ايجـاد تغييراتـي در ظاهـر و عملكـرد بيني ميگردد. نوع برشهاي بكـار رفتـه در اين جراحي موجب تقسيم بندي آن به انـواع ”بسـته“ يـا ”بـاز“ ميگردد. بدون شک رينوپلاستي حتي براي جراحاني كـه هـر روز اين كار را انجام ميدهند، مشكل ترين جراحي پلاستيك اسـت. عوارض رينوپلاستي هر روزه در مجامع علمي بـه عنـوان يـك زمينه وسيع و مهم جراحي مورد بحث و بررسي قرار مـيگيـرد. جراحان بيني زيادي هستند كه در ابتداي راه يا پس از مدتي از ادامه انجـام ايـن عمـل جراحـي منصـرف شـده وآن را كنـار ۷ گذاشته اند.

علت چيست؟

عده ای نداشـتن ديـد كــافي ۲ چشمــي را علـت آن ميدانند (در رينـوپلاستي بسته)، عـده اي آناتومي پيچيـده و سه بعدي اين عضـو و عـدهاي حاشيـه باريك خطاي مجـاز در اين عمل را علت دشـواريها ميداننـد، عـده اي نيـز جراحـي بيني را مانند يك واكنش ايديوسينكـراتيك ميدانند كه پيـرو قوانين معمول فيـزيولوژيك نيسـت. ولـي هـيچ كـدام از ايـن مطالب نميتواند به تنهـايي صحيـح باشد. رينوپلاستي دشـوار است، چون طرز تفكر در مورد شكل دهي و عملكرد آن صحيح نبـوده اسـت.

بیشتر بخوانید  استفاده از عینک پس از عمل جراحی زیبایی بینی

بـه عقيـده جـوزف (در اوايـل قـرن بيسـتم)، رينوپلاستي بايد با استثناءهاي كمي حاصل كوچك كردن باشد. در صورت پيش گرفتن چنـين دركـي ازجراحـي بينـي ميـزان عوارض زياد بوده و دفورميتيهاي متعـددي را بـا ايـن مفهـوم نميتوان درمان كرد.

در حدود سال ۱۹۷۰ جراحان زيادي خصوصـاً Sheen Jack مفهـوم جديدي از رينوپلاستي را ارائه كردنـد كـه پايـه ايـن مفاهيم ايجاد بالانس و تعادل بين اجزاي آناتوميك بيني و ايجاد تقويـت نسـوج بينــي مـيباشـد. در ايـن مفهـوم مسـلماً از Reduction-Augmentation بــه ميــزان لازم بهــره گرفتــه ولي اساس آن بر فرم دادن بجاي رزكسيون اسكلت ۸و۹ ميشود. بيني بنا نهاده شده است.

پس رينوپلاستي مدرن تنها بر كوچك كردن استوار نيست. از آنجايي كه پوست بيني آن چنان كه قبلاً تصور ميرفت تابع تمام تغييرات اسكلتي نيست لذا تركيبـي از كوچك كردن و بزرگ كردن و تغييرشكل غضروف بـراي ايجـاد تعادل، ضروري است تا به اين ترتيب عملكرد و دوام لازم بـراي بيني بدست آمده و براي ساليان دراز تغير در شـكل و كـارآيي آن ایجاد نگردد.

 

چه كساني قادر به انجام رينوپلاستي ميباشند

جراحاني قادر به انجام صحيح اين عمل مشكل ميباشند كه اطلاع كامـل از اصول آناتومي پيچيده و فيزيولـوژي بينـي داشـته و تجربـه كافي در عمـل جراحي بافت نرم صـورت و آمـوزش عميـق در اصول جـراحي زيبايي داشته باشند، لذا كار براساس اين مفهوم پيچيـده لازمة آمـوزش، مطالعه مستمر و تجربه مداوم است. از آنجايي كه جـراحان پلاستيك و متخصصـان گـوش و حلـق و بيني آموزشهاي لازم را ديدهاند و هر روزه بـا مشـكلات ايـن جراحي روبرو هستند، قادر به ايجاد نتيجه بهتر و عوارض كمتـر خواهد بود.

بیشتر بخوانید  سلامتی قبل از عمل بینی،چه شرایطی نمی توان عمل بینی انجام داد؟(2)

کسب اطلاعات لازم درباره ی عمل بینی در مشهد

به این مطلب امتیاز دهید
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.